Imidlalo yabesifazane iyothuthukiswa yibona uqobo – kumele babhukule

Umhleli weMpempe, uSihle Ndlovu

SIHLE NDLOVU

Iqiniso nje yinto esingayithandi emhlabeni kaJehova futhi abanye baze badinwe bagane unwabu ngenxa nje yokubalekela lokhu okusuke kuyikona.

Kaningi ngiyaye ngizithole ngimubi kubantu ngenxa nje yokuthi iqiniso ngiyalikhuluma, libaba linjalo. Ngiyazi ukuthi uma kukhulunywa ngabesifazane nezemidlalo kuyaye kulumele kakhulu kwabanye, ikakhulukazi laba abakholelwa ekutheni abesimame kumele bahole imali efanayo neyabesilisa uma bedlala imidlalo ethile.

Angilwisani nakancane nokuthi abesimame bakhokhelwe kahle kodwa iqiniso engihlale ngilisho ukuthi abesifazane abasoze badlale ibhola njengamadoda, ngeke bayidlale ikhilikithi njengamadoda, abasoze bashaye isibhakela njengamadoda, ngeke badlale ibhola lombhoxo njengamadoda, bengeke futhi bagijime njengamadoda. Igebe liselikhulu kakhulu.

Inkinga enkulu ukuthi uma kuthintwa lesi sihloko kuyaye kubukeke sengathi kuliwa nabesifazane bese kuvela indaba yokucwasa ngokobulili. Mina mfo kaNdlovu ngizokusho lokhu kugcwale umlomo. Abesifazane ngifisa bathuthuke ngayo yonke indlela kwezemidlalo futhi bakhokhelwe kahle ngoba phela nabo banemindeni abayondlayo njengamadoda.

Inkinga yami ngabesifazane ukuthi abathandani bebodwa futhi abesekani. Kulula kubona ukuthi bayobuka imidlalo yamadoda futhi uthola ukuthi yibona abasuke begcwele kakhulu kuleyo midlalo. Kodwa bahluleka bancame ukuyobuka abanye besifazane uma bedlala. Amathikithi eBanyana Banyana nje ahlale emahhala kodwa angikaze ngibone inkundla ithe shaye imbokodo igcwele, izokweseka enye imbokodo.

Kwi-netball ufica kuyisimo esifanayo bengabonwa abesifazane yize kusuke kuwumdlalo othathwa njengowabo okumele ngabe bayaweseka. Ubanike ozothuthukisa imidlalo yabesifazane uma bona uqobo bengasekani bebodwa? Ngake ngabhala ukuthi abesifazane bawathanda kakhulu amadoda noma kungasafanele. Lapha ngangiqonde ukuthi abesimame bancama ukuphathwa amadoda kunokuphathwa abanye besifazane.

Uyabona njengamanje uma kungathiwa akusungulwe ikomiti elizobhokelela ukuthuthuka kwabesifazane kwemidlalo eNingizimu Afrika, ungabona umhlolo. Bona abesimame bangakhetha amadoda ukuthi kube yiwona ahamba phambili kulelo komiti. Ungabona bephakamisa oPatrice Motsepe no-Irvin Khoza, esikhundleni sokuthi leli komiti liqukathe imbokodo okuyiyona elwaziyo usizi lokungalingani nabesilisa uma kukhulunywa ngezemidlalo.

Igebe elikhona phakathi kwabesilisa nabesifazane uma kukhulunywa ngezemidlalo, kumele nakanjani ligcine livalekile. Kodwa kumele kube yibona abesifazane ababhukulayo, bahambele imidlalo yabesifazane ukuze abaxhasi basibone isidingo sokufaka isandla emidlalweni yabo. Imidlalo yabesilisa ihamba phambili nje yingoba inabalandeli, ngakho abaxhasi abangabazi ukwelula isandla. Kwabesifazane kuzokwenzeka kanjani lokho uma kuyibona abahlulekayo ukuxhasana emidlalweni abayidlalayo?

Uzwe umuntu wesifazane ethi ibhola labesifazane liyabhora kungcono elabesilisa. Kodwa uma sekukhulunywa ngokuthi amaholo ngeke alingane ngenxa ‘yokubhora’ lokho asuke ekhuluma ngakho, kungehli kahle neze. Akumnandi ukubona ibhola labesifazane lifile njengoba kwenzeka eNingizimu Afrika. Nokho yibona uqobo abesifazane okumele bazibuze ukuthi yini abayenzayo ukuze ibhola labo lithuthuke. Izintatheli zingabhala kuphele uyinki kodwa uma abesifazane bengayi ezinkundleni ukuyoxhasana, akusoze kwenzeke lutho.

Abesifazane abayeke ukuthanda kakhulu amadoda bakhethane bodwa ukuthuthukisa izinto ezithinta bona. Njengoba kuyibona abaningi ngokwezibalo eMzansi, nakanjani abaxhasi bayothinteka uma bebona abesifazane bebhukula bezama ukukhuphula imidlalo ethinta bona. Shwiii!

Email: Editor@impempe.com

Twitter: @impempe_com

Facebook: Impempe SA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *