Isidinga izibuko manje eyokubhacaza konompempe kwiPSL

Umhleli weMpempe, uSihle Ndlovu uthi ayisukunyelwe indaba yonompempe

SIHLE NDLOVU

Ngokolwazi enginalo lukanobhutshuzwayo uyedwa umdlali ofika engqondweni owayegqoka izibuko uma edlala ibhola.

Lo mdlali ngu-Edgar Steven Davids waseHolland owake wadlalela i-Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona neTottenham Hotspur, phakathi kwamanye amaqembu. Njengamanje ucija i-Olhanense yasePortugal.

Angisho nokho ukuthi akekho omunye umdlali owayegqoka izibuko enkundleni kodwa ngikhuluma ngoDavids ngoba ngiyamazi futhi ngake ngambona edlala.

Isizathu sokuvunyelwa ukuthi agqoke izibuko enkundleni uDavids, ukuthi wayenesifo samehlo esibizwa ngokuthi yi-glaucoma. Kuyinto enhle kakhulu ukuthi le ngwazi esineminyaka engu-47 manje, ayizange ivinjwe ukuthi idlale ibhola ngoba nakhu yayinenkinga yamehlo.

Labo abake bambuka edlala uDavids bayazi ukuthi wayeshaya into ethule esiswini, futhi uma ubheka amaqembu ake wawadlalela uyazibonela ukuthi wayenekhono elikhulu.

Kulezi zinsuku kukhalwa ngezinga lonompempe abadlalisa kwiDStv Premiership. Akekho ongaboni ukuthi bashaya udaka futhi benza amaphutha akushiya ubambe ongezansi, bese kuthi ongenhla uwushiyele wona amanqomfula. Kukhona nasebeze bamiswa ngenxa yawo amaphutha ashiya abathandi bakanobhutshuzwayo bemangele.

Indaba yonompempe seyikhulunywe kakhulu futhi baningi abanemibono mayelana nalolu daba. Engikuqaphelayo ukuthi abalandeli bebhola abaningi bakuleli bathi akube khona iVideo Assistant Referee (VAR) njengoba isikhona kumaligi amaningi aphesheya. Inkinga yami ngeVAR ukuthi nakhona kuke kuphunywe nezinqumo ezimangazayo nje, bese uxakeke ukuthi kanti kwenzekani.

Uma ukhuluma ngeVAR kwiPremier Soccer League (PSL) impendulo oyithola ngokushesha eyokuthi imba eqolo. Lapho uvele uzibonele nje ukuthi yinto engasoze ifinyelele eNingizimu Afrika sisadla anhlavana leyo. Umbuzo omkhulu owokuthi kwenziwa njani uma kunje? Nabo phela onompempe behuqa ubuthongo ezinkundleni imihla namalanga!

Mina owami umbono uthi abatholelwe izibuko eziyisipesheli ezizosondeza eduze yonke into esuke yenzeka enkundleni, kube sengathi babuka ithelevishini. Phela kusobala njengempahla yentshitane ukuthi onompempe abadlalisa kwiPSL ababoni nhlobo.

Ubani nje ongachaza le nsambatheka eyenzeke emdlalweni womkhaya phakathi kwe-Orlando Pirates neKaizer Chiefs ngoMgqibelo? Umdlali weChiefs (uNjabulo Blom) ugxavune uVincent Pule wePirates ebhokisini, kwaze kwabukeka sengathi badlala ibhola lombhoxo kodwa wathalalisa unompempe. Hlazo lini leli!

Okubuhlungu kakhulu ngezinqumo ezithathwa ngonompempe bakuleli enkundleni, ukuthi azibuyeli emuva. Yebo bayamiswa onompempe kuphinde kuhoxiswe namakhadi kodwa umphumela womdlalo awushintshi. Inkinga enkulu ukuthi lesi yisifo esidala kakhulu futhi sekuyahlaluka ukuthi ngeke siphinde silapheke.

Njengoba singeke sikwazi ukuba neVAR kungcono sizame ukuthola izibuko ezikhethekile zokuthi kukhanye bha konompempe bethu. Uma kuvuma kungamele lezi zibuko zibe nesimo sokuthi ziyakwazi ukubaphindela obese kwenzekile njengoba kuyaye kwenzeke kwithelevishini. Phela kuyacaca ukuthi ababoni ngakho badinga ukulekelelwa kakhulu.

Angazike kodwa ukuthi izibuko zingasiza kanjani esimeni esifana nalesi seMamelodi Sundowns neBloemfontein Celtic. Ungasho kanjani ukuthi umuntu usendaweni engamfanele (off side) kodwa kukhona isitobha esikude ngamamitha kuyena?

Hhayike lapho sengathi sekuyodingeka amarula nokwazi ama-engela ezibalo, ngoba phela izibuko ngeke zisize ngalutho. Mhlawumbe kodwa ngiyaphambuka, kungenzeka ukuthi izibuko zingaba wusizo ukuze umuntu abone kahle ukuthi umdlali usuke egqoke ijezi elinjani.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.