Iyamangaza eyokuqhathwa kwaweNdebe yoMhlaba kusemanje, futhi akekho onezimpendulo

Umbhali weMpempe
Akusasizi ukubuza ukuthi kungani kunqunywe ukuthi kuzitshwe ukukleliswa kwamaqembu ombhoxo emhlabeni, kunalokho aqhathwe kusasele iminyaka emithathu ukuthi kudlale iNdebe yoMhlaba ka-2023, ezoba seFrance.
INingizimu Afrika, okuyiyona evikela isicoco, ikleliswe endaweni yokuqala emhlabeni, kanti ifakwe eqoqweni elilodwa ne-Ireland neScotland okungamaqembu akleliswe endaweni yesihlanu neyesikhombisa njengamanje.
INew Zealand, ekleliswe endaweni yesithathu, iseqoqweni elilodwa neFrance esendaweni yesine njengamanje, kanti la mazwe angase avule umqhudelwano wango-2023 njengoba uzobanjelwa eFrance.
Ukuqhathwa kwamazwe azobhekana kwiNdebe yoMhlaba kuchaza ukuthi ngeke inakwe eyokukleliswa kwamazwe njengoba kungase kushintshe kule minyaka emithathu ezayo ngaphambi kokuthi kudlalwe eFrance.
Akekho nokho ozimisele ngokuchaza ukuthi ukuqhathwa kwamaqembu kwenziweleni manje, esikhundleni sokuthi kwenzeke sokusondele umqhudelwano.
Ngokujwayelekile amazwe adlala kuPool A azobhekana nazodlala nakuPool B kuma-quaterfinal. Lokhu kuchaza ukuthi amaSpringboks uma ewina kwiPool yawo angase abhekane nosokhaya iFrance noma iNew Zealand kuma-quarterfinal.
Akujwayelekile nokho ukuthi uNombolo 1 atholane phezulu nezwe elikleliswe uNombolo 2 noma 3 kuma-quartefinal. Lokhu kuchaza ukuthi iFrance ingase izithole iphuma emqhudelwaneni ngokushesha. Nokuphuma koyedwa phakathi kweNew Zealand neNingizimu Afrika kuma-quarterfinal, ngeke kube yinto enhle ngokwesasa lwalo mqhudelwano.
Esewonke amaPool eNdebe yoMhlaba ka-2023 ami kanje:
Pool A: France, New Zealand, Italy, American 1, Africa 1
Pool B: South Africa, Ireland, Scotland, Asia/Pacific 1, Europe 2
Pool C: Wales, Australia, Fiji, Europe 1, Final Qualifier Winner
Pool D: England, Japan, Argentina, Oceania 1, America 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *