SHWIII: ISafa yenze kahle yavimba ukuqashwa kuka-Eymael yiChippa

Sihle Ndlovu

Ezinye zezizathu ezenza ukuthi ngikhumbule umalume wami osewadlula emhlabeni, ukuthi ukufihla naye kwakuyinto eziqhelelene kakhulu.

Leya nkunzimalanga eyayizibiza ngeDon, yayikutshela ezikabhoqo ugcine usale unkemile. Indlela ayeyiyona umalume angikhumbuli ukuthi kukhona owake wambeka isandla. Phela yize ayetshelana amaqiniso enjalo kodwa konke ayekwenza kwakuhambisana namahlaya.

Ukutshela ezakho nje uyakukitaza, wena owabona igundwane liluma liphephetha. Mhlawumbe ngamfuza laphoke umfo kaNgubo kamaShezi, ngokukhuluma iqiniso noma libaba linjalo.

Ngeledlule angisotholanga isikhathi sokusika elijikayo kule ngosi ethi SHWII, ngenxa yezizathu ezihlukene ezithinta impilo. Kulokhoke ngizothi ayidle izishiyele ngoba akumele ujwayeze ingane ibele, bese ngelinye ilanga ulifihle uthi awufune kuncelwa wena.

Ngithemeleza nje ngijatshuliswe yisenzo seSouth African Football Association (Safa) mayelana nodaba lukaLuc Eymael. Abaningi abajwayele ukufunda imibhalo yami kusukela kudala ingakazalwa neMpempe.Com, bazi kahle ukuthi ngihlale ngingahambisani nezinto eziningi ezenziwa yiSafa. Futhike ngiyaye ngizizwe ngidinwa ngigana unwabu uma kukhulunywa ngebhola labesifazane nokwenziwa yiSafa mayelana nalo. Kazi ithini indaba yaleyo ligi yabesimame? Noma sivinjwe yiCorona? Cha angishiye kanjalo lapho ukuze ngingaxubi izihloko bese kudideka umfundi.

Okungithinte emanonini ngeSafa ukuthi ivele yaphumela obala ngokuthi ayifuni aphinde abeke umcondo wakhe eNingizimu Afrika u-Eymael. Nami ngithi angaphinde impela acabange ukuthi uyoke aqeqeshe e-Afrika lo mqeqeshi waseBelgium.

Ngihlale ngizwa kuthiwa kukhona abantu ababukela abanye phansi nabadelelayo kodwa okuka-Eymael kudlulele. Ngaphandle kokuqhuba intwala ngewisa, u-Eymael ubukeka enokucwasa ngokwebala okujule kakhulu, futhi ubabukela phansi abanye abaqeqeshi base-Afrika.

Nakhoke sengifuna ukwenzisa okwesiphungumangatha nami, ngingasachazi ukuthi iSafa ivimba u-Eymael nje kusuka kuphi. Phela thina zintatheli nababhali, kumele sisho ukuthi umbala umhlophe noma umuntu ezibonela. Yimfundiso yobuntatheli ke leyo.

Angithi phela indaba iqale ngokuthi iChippa United ifune ukuqasha u-Eymael wakhona lowo ngemuva kokuxosha uLehlohonolo Seema. Yilaphoke iSafa eshaye khona phansi ngonyawo yathi, lutho olubaziweyo. Ize yakhipha isitatimende icacisa ukuthi umfana waseBelgium lo odelela sengathi wakufundela, akafuneki nangephutha emagcekeni aseMzansi. Uyabonake lapho siyezwana wena Safa kodwa ungacabangi ukuthi ngeke ngikuphikise uma usuphaphalaza njengenhlalayenza ngokuzayo.

Uyazi futhi okweChippa nokushintsha abaqeqeshi enye insambatheka yesiphithiphithi leyo. Konje kuthiwa sebeze bafinyelela ku-28 abaqeqeshi eminyakeni eyisishiyagalolunye? Hhayi cha kunzima kwaSiviwe “Chippa” Mpengesi.

Nokho angiyishiyele elinye ilanga eyeChilli Boys, ngiqedele le yomfana waseBelgium odelela ngezinga eliphezulu. Hlala ngakini Eymael, uqeqeshe futhi udelele ngakhona. E-Afrika siyahloniphana kungakhathalekile ukuthi umuntu ufunde wafika kuphi.

Kuningi ukuqhosha esengike ngakuzwa kuphuma ku-Eymael uma ehlohlwa imibuzo ngemuva kwemidlalo. Uyazazi loya mfo, futhi uyabona nje ukuthi igama elithi mina yilona alazi kunawo wonke emhlabeni. Bayahluphake abantu abaphimisa u-MINA kakhulu ngoba abakwazi ukucabangela omunye umuntu uma bekhuluma.

Nokho into esithanda ukungididisa kancane ngebhola lethu ukuthi kazi lo mlabalaba wokushintshana ngabaqeqeshi okuyibonabona uyosifikisa kuphi. Ngiyavumelana nalabo abathi kumele zidle ekhaya, kuqeqeshe abaqeqeshi bakuleli. Kodwa indaba yokuthi umqeqeshi uzogxuma esuka eqenjini elithile lePremier Soccer League (PSL) aye kwelinye, aphinde enze okufanayo okungasenani kathathu ngesizini eyodwa. Iyona eyenza ngingaboni kahle ukuthi ilisiza ngani ibhola lethu.

Mhlawumbe kumele siqinise ekutheni abaqeqeshi abasakhula banyukela esigabeni esiphezulu ngokushesha ukuze singalokhu sibona abaqeqeshi okuyibonabona beshintsha amaqembu.

Kodwa yikona okungcono ukushintsha isishebo esiphekwa yithina kunokulanda izedeleli ezifana no-Eymael. Kulolu daba iSafa ngiyivumela ngokuphelele njengoba ngikujabulela ukuthi umalume wayekutshela ezikabhoqo, engalokhu embambatha.

Kuhle kakhulu okwenziwe yiSafa ngokuvimba u-Eymael ukuthi angaphinde azosebenza kuleli.