UMotaung uncoma iSilo ngendima esiyidlale eNingizimu Afrika

Usihlalo weKaizer Chiefs uKaizer Motaung

SIHLE NDLOVU

Usihlalo weKaizer Chiefs, uKaizer Motaung, uncome amagalelo eSilo saMabandla iNkosi uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu, ngamagalelo aso ekubunjweni kweNingizimu Afrika yonke nokuqinisekisa ukuthi kuba nokubambisana ezinhlakeni ezahlukene.

ISilo sikhothame ezintathakusa zangoLwesihlanu olwedlule. Kulindeleke ukuthi sitshalwe lingakapheli leli sonto. UMotaung uthe kuningi kakhulu okwenziwe yiSilo ukulungisa isimo eNingizimu Afrika.

“ISilo saMabandla, iNkosi yesizwe samaZulu sisishiyile, izinhliziyo zethu sonke ziphatheke kabuhlungu. Lokhu bekungalindelekile. Yize iSilo sike sahlala isikhathi esibhedlela (sidunguzela) kodwa lokhu akukhona ebesikulindele. Kunzima kakhulu kwabanye bethu ukwamukela lokhu.

“ISilo sisebenze kakhulu ukuphakamisa izwe lethu, iNingizimu Afrika. Ngikhumbula izinsuku lapho iSilo sadlala khona indima ebaluleke kakhulu ukubuyisa ukuzwana kuleli lizwe, ngesikhathi kukhona ukungaboni ngaso linye phakathi kwamaqembu ezepolitiki. Sawahlanganisa ukuze acule iculo elilodwa ngaphandle kokubheka ukuthi acabangani ngezepolitiki,” kusho uMotaung.

Uthe iSilo asigcinanga ngokuhlanganisa amaqembu ezepolitiki kuphela kodwa inkulu kakhulu indima esiyidlalile kunobhutshuzwayo kuleli.

“Nalapha kithi ebholeni iSilo sidlale indima enkulu kakhulu ukuqinisekisa ukuthi sihlala sibumbene. Konke esikwenzile emlandweni wethu webhola besihlale siqhakambisa iKwaZulu-Natal ngegalelo layo kwezepolitiki, kanjalo nakwezemidlalo. Ibhola belilikhulu kakhulu eThekwini naseNatal yonke.

“Ngesikhathi sisengabafanyana abancane kunezikhathi lapho besiya khona enkundleni siyobukela iTransvaal idlala nezinye izifundazwe. IKwaZulu-Natal kwakungesinye sezifundazwe ezazihamba phambili uma kukhulunywa ngebhola. Kodwa okukhulu engifuna ukukugqamisa ukubonga umndeni weNkosi ukuthi usivumele sisondele kuyona, ngoba omunye wozakwethu uChina Ngema wayesondele kakhulu kwiSilo, yingakho nami ngagcina sengisondelene neNkosi.

“UNgema wadlala indima enkulu kakhulu ukusihlanganisa nokusisondeza kwiSilo. Wayehlale edlulisa imilayezo evela kwiSilo ngendlela esasenza ngayo kunobhutshuzwayo. INkosi yayihlale ihamba phambili kwesasikwenza kunobhutshuzwayo. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi namuhla isidlulile emhlabeni.

“Sithanda ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini weNkosi, bese sethemba ukuthi bazobuyelwa yithemba kuMdali wethu nokuthi bazoqhubeka nobekwenziwa yiNkosi, bangangenwa isihlava salokhu okuhlale kwenzeka uma umholi esehambile. Kumele bahlangane njengomndeni nokuyinto ezokwenza ukuthi sihlangane nathi njengesizwe. Sihambileke iSilo, sisishiyile iSilo. Kodwa sithi umoya wakho uphumule ngoxolo, siyohlale sikukhumbula njalo. Siyabonga,” kuphetha uMotaung.

Email: editor@impempe.com

Twitter: @impempe_com

Facebook: Impempe SA 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.