EzakamuvaIbhola

Ungubani lo Patrick Maswangayi othembisa izimanga kwiPirates

Intatheli yeMpempe

Noma nini lapho kufika isizini entsha, injabulo idla lubi njengoba abalandeli nongoti ngokufanayo beqagela ngokusayinwa nokuxoshwa kwabadlali. 

Kule sikhathi sobuchwepheshe nolwazi olusheshayo, kubonakala kuyinselelo ngokwengeziwe emaqenjini ukuthi afihle ukusebenzisana kwawo. 

Namahemuhemu asabalala njengomlilo wequbula ezinkundleni zokuxhumana. Kodwa phakathi kwawo wonke lo msindo nezingxoxo, kunomdlali oyedwa ukusayina kwakhe kwi-Orlando Pirates okumangaze abaningi.

UPatrick Maswanganyi usenamaviki angaphezudlwana kwamabili efikile kwiPirates kodwa usevele uzikhombisile ukuthi ukuliphi izinga. 

Ushaye amagoli amabili emidlalweni emibili la iPirates beyizwana khona amandla namanye njengoba isekhempini eSpain. 

Uwashaye bedlala neMaccabi Tel Aviv ne-Independiente del Valle. Uxoxe nabePirates ngokufika kwakhe kuleli qembu. 

OP: Ubani uPatrick futhi ungazichaza kanjani kubantu abangakaze baxhumane nawe?

PM: UPatrick Hosi Maswanganyi yinsizwa eyakhulela eTembisa futhi njengeningi labafana abancane baselokishini, ngakhuliswa ugogo nomkhulu. Umama wayekhona kodwa ngugogo owabamba iqhaza elingacimeki ekukhuleni kwami.

Ngingazichaza njengomuntu ozithoobile futhi onamahloni, ongakhulumi kakhulu. Ngijabule ngokuthi nginikwe ithuba lokufeza amaphupho ami ngebhola okuyikhona engikuthandayo.

Namuhla, ngiyiBhakabhaka elinendawo ekhethekile enhliziyweni yami ngoba leli yiqembu umndeni wami ongabalandeli balo. 

OP: Uthi umndeni wakho ungabalandeli be-Orlando Pirates. Kuthiwani ngawe? Ingabe nawe ungomunye weziPoki (abalandeli bePirates)?

PM: Uma ngikhuluma iqiniso, bengingeyena umlandeli weqembu elithile. Ngangikuthanda ukudlala ibhola futhi yilokho njekuphela. Kodwa uma bekumele ngikhethe iqembu, akubuzwa… (ehleka). 

Ekhaya kwakumnyama kumhlophe…. uthando ugogo nomkhulu ababenalo ngeqembu lwalukhulu kakhulu ukuba ngingalunaki.

OP: Ubalule ukuthi uqale ukudlala ibhola usemncane kakhulu. Imaphi amaqembu obuwadlalela? Ubudlala kuphi? Sitshele ngalokho okwenzekile.

PM: Uma ngikhuluma iqiniso, ngangicabangi ukuthi ngizoba lapho ngikhona namuhla ngoba ngisakhula ngahlangabezana nobunzima obubangelwa ukuvela ekhaya elimpofu.

Kunezikhathi lapho bengingenawo amakhokho, lokhu bekungithena amandla ekutheni ngizilolonge ngiye emidlalweni ngoba ngingafuni ukuba wumthwalo kwabanye abantu.

Ngisemncane ngadlalela iqembu elibizwa ngeMighty Tigers. Umqeqeshi wethu naye wayengenakho okuningi, okwenza izinto zibe nzima kakhulu wayekhubazekile futhi ehamba ngesihlalo esinamasondo. 

Noma kunjalo, usiphushele ukuthi siqhubeke kanti okuncane abenakho ukusebenzise ukufukula iqembu. 

Izinto ziqale ukushintsha ngesikhathi ngiya kwiStars of Africa Football Academy nokuyilapho engabona khona ukuthi mhlawumbe kungenzeka ngidlale esigabeni esiphezulu. 

Ngakhuthazeka kakhulu ngoba ngabona njengethuba lokuthi ngiguqule isimo ekhaya. OP: OP: Ukuba ngumdlali webhola kuyiguqule kanjani impilo yakho neyalabo abaseduze kwakho? Yiziphi ezinye zezinselelo oke wabhekana nazo ohambweni lwakho njengomdlali webhola?

PM: Ngaphandle kokushoda kwezinsiza engikubalule ekuqaleni azikho izinselelo eziningi. Ngesikhathi sengiyodlala ePortugal ngo-2019, kwadingeka ngizijwayeze izindlela zabo zokwenza izinto. 

Ekuqaleni inkinga kwaba wulimi. Lwaba yisikhubekiso esikhulu futhi ngemuva kwalokho kwadingeka ngifunde ngokushesha indlela yabo yokudlala. 

Lokhu kuhambisana neqiniso lokuthi ngingumuntu othule kakhulu kwenze kwaba nzima nakakhulu kimina ukuzijwayeza.

Selokhu ngibuyele ezweni izinto bezilula kakhulu futhi nolwazi lwami ePortugal lungifundise lukhulu. 

Ngifunde ukukhululeka ngokwengeziwe, ukusebenzisana nozakwethu ngoba ukuxhumana kuyingxenye ebalulekile yalokho okuhlanganisa iqembu. 

Empeleni, obekuwumshikashika wami kusukela ngaqala ukudlala ibhola ubunzima bami ukukhuluma kodwa yinto engibhekane nayo futhi sengingcono.

OP: Ngabe walufunda ulimi lwase-Portugal?

PM: (Uphendule ngesiPutikezi qede wahleka) 

OP: Udlale ePortugal wabe esebuyela eNingizimu Afrika wadlalela iqembu elikhulu njenge-Orlando Pirates. Ulithola lunjani lolu guquko ekubeni udlale e-Europe bese ubuya uzodlala eNingizimu Afrika?

PM: Ngesikhathi ngibuyela eNingizimu Afrika nganginokungabaza okukhulu ngoba ngase nginethemba lokudlala e-Europe isikhashana. 

Uyazi kuyiphupho lawo wonke umdlali osemusha ukudlala e-Europe. Kodwa kwadingeka ngibuye. Ngangesaba ngempela. 

Ngaze ngahamba ngayotshela ugogo ukuthi sengicabanga ukuyeka ngoba ngangicabanga ukuthi angisenawo amandla okudlala ibhola elihle. 

Kodwa ngesikhathi ngiqala ukudlala kwiDStv Premiership izinto zaqala ukushintsha, ngabona ukuthi ngisenalo ibhola. 

Ukusuka lapho ngagcina isimo sengqondo esihle futhi ngaqala ukusebenza kanzima kakhulu ekuziqeqesheni.

Okunye wukuthi bekungumbono wami ukuthi ngizodlalela i-Orlando Pirates kule sizini. Bengingazi ukuthi iqembu liyangifuna nokuthi ngizodlala kulona. 

Ngashaqeka ngempela kodwa futhi ngaziqhenya. Ngeneme ngokuthi ngikwi-Orlando Pirates futhi ngigqugquzelekile ukusebenza kanzima kunakuqala. 

Ngiyaqonda ukuthi amathuba afana naleli kunzima ukuwathola kodwa kulula kakhulu ukuwalahla. 

Ngizimisele ngokunikela ngakho konke okusemandleni ami ukuthi noma ngehluleka ngazi ukuthi nginikele ngakho konke. Manje sengigxile ekuthuthukeni nasekufundeni.

OP: Kusho ukuthini kuwe ukuthi usudlalela i-Orlando Pirates futhi ufika nani eqenjini?

PM: Ukudlalela leli qembu kusho lukhulu. I-Orlando Pirates akuyona nje noma yiliphi iqembu. Ayinkulu ezweni kuphela kodwa nasezwenikazi i-Afrika. 

Iqembu linomlando onothile futhi nami ngifuna ukuba yingxenye yalowo mlando ngokusiza iqembu ukuthi linqobe izindebe eziningi. 

Ngifuna ukushayela iqembu amagoli, kakhulu ngoba angikaze ngishaye igoli selokhu ngaqala ukudlala kwiDStv Premiership.

OP: Yiziphi ezinye zezifiso zesikhathi eside onazo njengomdlali webhola. Yini ofuna ukuzizuzela yona? Ucabanga ukuthi i-Orlando Pirates izokusiza kanjani ukufeza lezo zinhloso?

PM: Ukuba kwi-Orlando Pirates kuzongisiza kakhulu nasemsebenzini wami. Bengilokhu nginezifiso zokudlala nokugijima kuCaf Champions League. 

Ngifuna nokudlalela elinye lamaqembu amakhulu e-Europe futhi ngikholwa wukuthi ukudlala kwi-Orlando Pirates kuzongihlomisa ngamakhono adingekayo ukuze ngifeze lelo phupho.

OP: Ungasichaza kanjani isitayela sakho sokudlala futhi obani abadlali abakukhuthazayo?

PM: Ngikujabulela kakhulu ukubuka uMartin Ødegaard odlalela i-Arsenal, ngicabanga ukuthi udlala kahle kakhulu. 

Isikhathi esiningi ngizama ukulingisa isitayela sakhe, ikakhulukazi indlela athola ngayo isikhala emaphaketheni nendlela aphenduka ngayo azimise ngayo. Ngisithanda kakhulu isitayela sakhe sokudlala.

FUNDA NALA: ‘Angazi,’ kusho uTshegofatso Mabasa ngekusasa kwiBucs

OP: Usithole kanjani isiteketiso sikaTito?

PM: Ugogo wangiqamba igama elithi Tito. Angazi ukuthi ungibizelani kanjalo. Wonke umuntu ungibiza ngoTito, ngangingabizwa neze ngoPatrick ngisakhula. Igama lavele lahlala kimina futhi angizange ngibuze.